Informacje

Polecam działkę budowlaną położona w miejscowości Rogoż gmina Wisznia Mała w odległości ok. 13km od centrum Wrocławia.
Kształt prostokąt o wymiarach ok. 32,2mx30,7m.
Dostępne media w drodze bezpośrednio przy działce: woda, prąd.
Dojazd drogą gminną utwardzoną.
W sąsiedztwie nowe domy wolnostojące.
Okolica cicha i spokojna, bardzo dobry dojazd do Wrocławia.
Działka położona na terenie objętym MPZP oznaczona symbolem MN/21 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
MN/1-37 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku) oraz istniejąca zabudowa zagrodowa:
1) dopuszczalnymi kierunkami przekształceń zabudowy istniejącej jest modernizacja, remonty i rozbudowy istniejących budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) nieuciążliwe usługi stanowiące maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, lokalizowane w części parterowej budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolnostojących,
b) nowa zabudowa inwentarska w zabudowie zagrodowej o obsadzie zwierząt do 4DJP,
c) zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe i dla prowadzenia działalności usługowej w istniejących budynkach gospodarczych,
d) istniejąca zabudowa wielorodzinna,
e) urządzenia towarzyszące, za wyjątkiem linii napowietrznych,
f) zieleń urządzona wysoka i średnia,
g) ogólnodostępne tereny zieleni.
3) zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego;
4) dopuszcza się wolnostojący obiekt usługowy z zakresu: oświata, zdrowie, sport i rekreacja, handel, gastronomia i inne usługi dla ludności;
5) powierzchnia zabudowy wolnostojącego obiektu usługowego, o którym mowa w pkt. 4 nie może być większa niż powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego;
6) na terenie oznaczonym symbolem MN/33 dopuszcza się pozostawienie istniejącego budynku wielorodzinnego;
7) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12,0m, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „B” oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego, dla których obowiązuje wysokość nie większa niż 9,0m,
b) obowiązuje stosowanie w budynkach mieszkalnych i usługowych połaci dachowych o kącie nachylenia do 45°, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „B” oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego, dla których obowiązuje kąt nachylenia połaci 38°-45°,
c) obowiązują dachy o symetrycznym układzie połaci dwu- lub wielospadowe lub płaskie, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „B” oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego, dla których obowiązują dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o symetrycznym układzie połaci,
d) dla dachów spadkowych obowiązuje pokrycie dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym oraz grafitowym z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „B” oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego, dla których obowiązuje pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym,
e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
f) intensywność zabudowy od 5% do 40%,
g) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki,
Cena do negocjacji.
Zapraszam na prezentację.

Kontakt z agentem

Edyta Łabecka

Telefon: +48 691-288-553
Numer licencji agenta: PFRN 7947

    Zobacz też

    Podobne oferty