Informacje

Polecam działkę położoną w Suwałkach przy ul. Północnej w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Mebli Forte.
Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym o pow. ok. 100m2 i budynkiem gospodarczym z lat 60-tych.
Powierzchnia działki wynosi 1,5562ha, kształt prostokąt o wymiarach ok. 130mx120, druga linia zabudowy.
Media: woda – własna studnia, szambo, prąd.
Dla terenu brak jest obowiązującego MPZP, w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu w UM Suwałki teren oznaczony jest symbolem 7P – TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ , SKŁADÓW I MAGAZYNÓW.
1. Ustala się linie rozgraniczające, wyznaczające teren istniejącej zabudowy produkcyjnej,
składów i magazynów o powierzchni ok. 29,44 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 7P.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się funkcję produkcyjną, składową
i magazynową.
3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala się możliwość lokalizowania usług, w tym
handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m² oraz realizacji funkcji administracyjnych,
edukacyjnych i ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin w tym przedszkoli i szkół
przyzakładowych.
4. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest lokalizacja obiektów tymczasowych
takich jak hale namiotowe, wystawiennicze.
5. Zakazuje się realizacji funkcji mieszkaniowej.
6. W granicach terenu 7P dopuszcza się lokalizowanie instalacji termicznego przekształcania
odpadów drewnopochodnych.
7. Dopuszcza się lokalizowanie elektrowni słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
8. Adaptuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu.
9. Dopuszcza się:
1) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów
2) uzupełnienie terenu nowymi budynkami i urządzeniami nie kolidującymi z funkcją
podstawową;
3) budynki pomocnicze, dozoru technicznego itp;
4) urządzenia komunikacyjne wewnętrzne: dojazdy, parkingi, place manewrowe;
5) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
6) obiekty i urządzenia małej architektury;
7) zieleń urządzoną i izolacyjną;
8) urządzenia służące utrzymaniu porządku;
9) urządzenia reklamowe, urządzenia pomocnicze.
10. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) powierzchnia zabudowy do 70% terenu;
3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni terenu;
4) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0,5 do 1,7;
5) architektura obiektów współczesna, bez ograniczeń w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych
i materiałowych;
6) gabaryty projektowanych obiektów powinny wynikać z technologii produkcji lub
wykonywanych usług, przy czym ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy do 40,0 m;
7) nie ustala się geometrii dachów;

Kontakt z agentem

Edyta Łabecka

Telefon: +48 691-288-553
Numer licencji agenta: PFRN 7947

    Zobacz też

    Podobne oferty