Polecam działki budowlane położone we wsi Malin, gmina Wisznia Mała.
Działka o łącznej pow. 14022m2, w kształcie nieregularnym składająca się z 12 działek pod zabudowę o pow. 1000m2- 1200m2 i drogi wewenętnej o pow. 1722m2.
Teren objęty MPZP i oznaczony symbolem MN/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Na obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1. MN/(1-36) – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku):
1) za zgodne z planem uznaje się ponadto:
a) nieuciążliwe usługi (komercyjne lub publiczne) stanowiące maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, lokalizowane w części parterowej budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolnostojących,
b) istniejącą zabudowę zagrodową bez zwiększania obsady zwierząt inwentarskich o więcej niż 4DJP,
c) zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe i prowadzenie działalności usługowej w istniejących budynkach gospodarczych,
d) urządzenia towarzyszące,
e) drogi wewnętrzne,
f) zieleń urządzoną wysoką i średnią,
g) urządzanie ogólnodostępnych terenów zieleni;.
2) zabrania się lokalizowania w granicach działek inwestycji uciążliwych;
3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla których wysokość zabudowy nie może przekraczać 9 m,
b) obowiązuje stosowanie w budynkach mieszkalnych połaci dachowych o kącie nachylenia 30-45°, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla których obowiązuje kąt nachylenia połaci 38-45°,
c) obowiązują dachy o symetrycznym układzie połaci dwu- lub wielospadowe, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla których obowiązują dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o symetrycznym układzie połaci,
d) obowiązują dachy kryte dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla których obowiązuje pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub cementową, Poza strefami konserwatorskimi dopuszcza się kolory grafitowe.
e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksymalnie do 45% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.) – nie dotyczy zabudowy zagrodowej;
4) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;
5) dla terenów położonych zgodnie z rysunkiem planu w strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 9;
6) ustalenia dla linii zabudowy i ich odległości zostały zawarte w § 6;
7) obowiązują ustalenia zawarte w § 8, pkt 6 w związku z lokalizacją w strefach ograniczeń wysokości od lądowiska Wrocław – Szymanów.
W sąsiedztwie park ze stawem, las, pola golfowe TOYA Golf & Country Club Wroclaw (Raków Wlk.), lotnisko sportowe w Szymanowie (6 km).
Bardzo dobry dojazd do Wrocławia i do drogi S5 Wrocław-Poznań.
Zapraszam na prezentację.

Nr oferty:
59/4584/OGS
Cena:
1 752 750.00
Cena za metr:
125.00 PLN
Przeznaczenie działki:
BUDOWLANA
Rodzaj nieruchomości:
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji:
SPRZEDAŻ
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość:
MALIN
Ukształtowanie działki:
PŁASKIE
Kształt działki:
NIEREGULARNY
Powierzchnia działki:
14022.00 m2
Rynek:
WTÓRNY
Media:
WODA MIEJSKA W DRODZE

Kontakt z agentem

Edyta Łabecka

Telefon: +48 691-288-553
Numer licencji agenta: PFRN 7947

Podobne oferty