Polecam działkę budowlaną położoną w Wiszni Małej przy ul. Kwiatowej/Różanej.
Działka o łącznej pow. 1,1159ha, wymiary ok. 59mx135m.
Teren objęty MPZP i oznaczony symbolem MN/25.
Na obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1.MN/(1-53) – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
zabudowa, wolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku) oraz istniejąca zabudowa zagrodowa:
1) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:
a) nieuciążliwe usługi komercyjne stanowiących maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, lokalizowane w części parterowej budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolnostojących,
b) w zabudowie zagrodowej obiekty inwentarskie o obsadzie zwierząt inwentarskich nie przekraczającej 4DJP,
c) zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe i dla prowadzenia działalności usługowej,
d) urządzenia towarzyszące,
e) drogi wewnętrzne,
f) zieleń urządzona wysoka i średnia,
g) ogólnodostępne tereny zieleni,
h) zabrania się lokalizowania inwestycji uciążliwych;
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12m,
b) wysokość budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7m,
c) obowiązuje stosowanie w budynkach mieszkalnych połaci dachowych o kącie nachylenia 30-45°, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „A”, dla których obowiązuje kąt nachylenia połaci 40-45° oraz dla budynków położonych w strefie „K” ochrony konserwatorskiej, dla których obowiązuje kąt nachylenia połaci 35-45°,
d) obowiązują dachy o symetrycznym układzie połaci dwu- lub wielospadowe, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „A” oraz „K” ochrony konserwatorskiej, dla których obowiązują dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci,
e) obowiązują dachy kryte dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, dla których obowiązuje pokrycie z dachówki w kolorze ceglastym matowym, poza strefami konserwatorskimi „A” i „K” dopuszcza się kolory grafitowe,
f) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących, z wyłączeniem terenów położonych w strefie „A” ochrony konserwatorskiej,
g) intensywność zabudowy od 5% do 45%,
h) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30%,
i) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki mieszkaniowej 1000m2, a w zabudowie bliźniaczej 800m2.
Okolica cicha i spokojna, w sąsiedztwie nowego osiedla domów wolnostojących.
Bardzo dobry dojazd do Wrocławia a także do nowo otwartej trasy S5.
Zapraszam na prezentację.

Nr oferty:
50/4584/OGS
Cena:
1 339 080.00
Cena za metr:
120.00 PLN
Przeznaczenie działki:
BUDOWLANA
Rodzaj nieruchomości:
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji:
SPRZEDAŻ
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość:
WISZNIA MAŁA
Ukształtowanie działki:
PŁASKIE
Kształt działki:
NIEREGULARNY
Powierzchnia działki:
11159.00 m2
Rynek:
WTÓRNY
Media:
WODA MIEJSKA W DRODZE, KAN. MIEJSKA W DRODZE

Kontakt z agentem

Edyta Łabecka

Telefon: +48 691-288-553
Numer licencji agenta: PFRN 7947

Podobne oferty